Cập nhật lần cuối ngày 22.06.2023 

1. SỰ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN

Những Điều khoản và Điều kiện này tạo thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc được thực hiện giữa người sử dụng, dù là cá nhân hay thay mặt một tổ chức ("người sử dụng"), và EARABLE NEUROSCIENCE ("chúng tôi," "chúng ta" hoặc "của chúng tôi"), liên quan đến quyền truy cập và việc sử dụng trang web www.frenzband.com cũng như bất kỳ hình thức truyền thông khác, kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di động liên quan, liên kết hoặc kết nối với trang web đó (tổng hợp, "Trang web").
Người sử dụng đồng ý rằng bằng cách truy cập vào Trang web, đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả những Điều khoản và Điều kiện này. Nếu người sử dụng không đồng ý với tất cả những Điều khoản và Điều kiện này, thì người sử dụng bị cấm sử dụng Trang web và phải ngay lập tức ngừng việc sử dụng.
Các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc các tài liệu có thể được đăng trên Trang web tại bất kỳ thời điểm nào được tự động tích hợp vào đây nhằm mục đích tham khảo. Chúng tôi có quyền, theo quyền tự quyết của chúng tôi, thay đổi hoặc sửa đổi những Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào.
Chúng tôi sẽ thông báo cho người sử dụng về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật thời điểm ngày "Cập nhật lần cuối ngày…." của những Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo cụ thể và riêng tư cho từng cá nhân người sử dụng dưới mọi hình thức.
Trách nhiệm của người sử dụng là tự thường xuyên xem xét các Điều khoản và Điều kiện này để cập nhật thông tin. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web sau ngày mà các Điều khoản và Điều kiện sửa đổi được đăng tải, người sử dụng sẽ phải tuân thủ và được coi là đã được thông báo và chấp nhận những thay đổi đó.
Trang web được dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Người dưới 18 tuổi không được phép đăng ký và truy cập trang web

2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Trừ khi có quy định khác, trang web là tài sản sở hữu riêng của chúng tôi và toàn bộ mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, hình ảnh và đồ họa trên trang web (gọi chung là "Nội dung") và các nhãn hiệu, dịch vụ và logo được chứa trong đó (gọi là "Nhãn hiệu") thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền, luật nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác và các luật cạnh tranh bất quy tắc của Hoa Kỳ, các vùng lãnh thổ quốc gia và các hiệp định quốc tế. Trừ khi được quy định rõ trong Điều khoản và Điều kiện này, không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào được sao chép, sao lưu, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc khai thác vào bất kỳ mục đích thương mại nào, trừ khi có sự cho phép bằng văn bản trước của chúng tôi.

3. QUẢN LÝ TRANG WEB

 Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, để: 
 • Giám sát trang web để phát hiện vi phạm Điều khoản và Điều kiện này; 
 • Đưa ra biện pháp pháp lý thích hợp đối với bất kỳ ai vi phạm pháp luật hoặc Điều khoản và Điều kiện này theo quyền hạn độc quyền của chúng tôi, bao gồm mà không giới hạn, thông báo cho các cơ quan chức năng về người dùng đó;
 • Theo quyền hạn độc quyền của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, can thiệp vào những vấn đề có sẵn hoặc vô hiệu hóa (nếu kỹ thuật có khả năng) bất kỳ đóng góp của người sử dụng hoặc một phần nào đó của nó; 
 • Theo quyền hạn độc quyền của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc không chịu trách nhiệm về việc gỡ bỏ từ trang web hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp tin và nội dung quá lớn hoặc gây gánh nặng cho hệ thống của chúng tôi; 

4. LUẬT PHÁP 

Điều khoản và Điều kiện này cùng việc sử dụng trang web được quy định và giải quyết theo luật pháp của Tiểu bang Delaware áp dụng cho các thỏa thuận được ký kết và thực hiện hoàn toàn trong Tiểu bang Delaware, bất kể nguyên tắc xung đột về luật pháp.

5. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Bất kỳ hành động pháp lý của bất kỳ hình thức nào do người sử dụng hoặc chúng tôi (gọi chung là "Các Bên" và mỗi cá nhân gọi là "Một Bên") đều phải được khởi kiện hoặc tiến hành tại tòa án tiểu bang và liên bang nằm tại Tiểu bang Delaware, Ohio, và Các Bên đồng ý để từ chối mọi lý lẽ thiếu thẩm quyền cá nhân và quan trọng trên phương diện hội tụ đầy đủ bao gồm địa điểm và thẩm quyền trong các tòa án nhà nước và liên bang đó. Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng Bán hàng Quốc tế và Đạo luật Giao dịch Thông tin Máy tính Đồng nhất (UCITA) không được áp dụng cho Điều khoản và Điều kiện này. Trong bất kỳ trường hợp nào, bất kỳ yêu cầu, hành động hoặc kiện cáo nào do Bất kỳ Bên nào đưa ra mà có liên quan đến trang web sẽ  không được khởi kiện trong vòng 1 năm kể từ ngày phát sinh hành động gây tranh chấp.

6. ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI

Nếu các Bên không thể giải quyết một Tranh chấp thông qua đàm phán không chính thức, Tranh chấp (trừ những Tranh chấp được loại trừ rõ ràng dưới đây) sẽ được giải quyết lần cuối cùng và duy nhất bằng trọng tài được chỉ định. BẠN HIỂU RẰNG NẾU KHÔNG CÓ ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN SẼ CÓ QUYỀN KIỆN TỚI TÒA VÀ ĐƯỢC XÉT XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN. Tranh chấp sẽ được khởi đầu và tiến hành theo Quy tắc Trọng tài Thương mại của Hiệp hội Trọng tài Mỹ ("AAA") và, tùy theo trường hợp, Quy định Bổ sung của AAA cho Các Tranh chấp Liên quan đến Người tiêu dùng ("Quy định Người tiêu dùng của AAA"), cả hai tài liệu này đều có sẵn trên trang web của AAA tại địa chỉ www.adr.org. Phí trọng tài của người sử dụng và phần của người sử dụng trong việc bồi thường trọng tài sẽ tuân theo Quy định Người tiêu dùng của AAA và, tùy theo trường hợp, bị giới hạn bởi Quy định Người tiêu dùng của AAA. Trọng tài có thể được tiến hành trực tiếp, thông qua việc nộp tài liệu, qua điện thoại hoặc trực tuyến. Trọng tài sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản, nhưng không cần phải cung cấp một tuyên bố lý do trừ khi được yêu cầu bởi bất kỳ Bên nào. Trọng tài phải tuân theo luật pháp được chấp thuận ở Điều khoản số 4, và bất kỳ phán quyết nào có thể bị tranh chấp nếu trọng tài không tuân thủ. Trừ khi có quy định khác trong Quy định AAA được áp dụng hoặc luật pháp tại vùng lãnh thổ khác được áp dụng, trọng tài sẽ diễn ra tại tiểu bang Delaware của Ohio. Trừ khi có quy định khác ở tiểu bang này, các Bên có thể đưa ra vụ kiện tại tòa án để bắt buộc trọng tài, tạm dừng thủ tục đợi trọng tài, xác nhận, sửa đổi, huỷ bỏ hoặc ra lệnh về phán quyết của trọng tài.

7. BỒI THƯỜNG

Người sử dụng đồng ý bảo vệ, bồi thường và không khiếu nại chúng tôi, bao gồm các công ty con, công ty liên kết và tất cả các đơn vị, đại lý, đối tác và nhân viên của chúng tôi, khỏi bất kỳ thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm, khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả các khoản phí và chi phí luật sư hợp lý, do bên thứ ba nào đó gây ra hoặc phát sinh từ: 
 • Lỗi từ người sử dụng; 
 • Việc sử dụng Trang web;
 • Vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này; 
 • Bất kỳ vi phạm nào của người sử dụng đối với các đại diện Công ty và bảo đảm được quy định trong Điều khoản và Điều kiện này; 
 • Vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ; hoặc 
 • Bất kỳ hành vi gây hại nào trực tiếp đối với bất kỳ người dùng khác của Trang web mà người sử dụng kết nối qua Trang web. Nếu vi phạm điều này, chúng tôi có quyền, phạt tài chính người sử dụng, đảm nhiệm quyền bảo vệ duy nhất và kiểm soát bất kỳ vấn đề nào mà người sử dụng phải bồi thường chúng tôi, và  người sử dụng đồng ý hợp tác, đồng ý thanh toán, với quá trình bảo vệ trước toà của chúng tôi đối với những khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ cố gắng hợp lý để thông báo cho người sử dụng về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc vụ kiện nào thuộc phạm vi bồi thường này khi chúng tôi nhận thức được nó.

8. DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu mà người sử dụng truyền tải đến Trang web nhằm mục đích quản lý Trang web, cũng như dữ liệu liên quan đến việc sử dụng Trang web của người sử dụng. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu định kỳ thông thường cho dữ liệu, người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu mà người sử dụng truyền tải hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào mà người sử dụng đã thực hiện bằng cách sử dụng Trang web. Người sử dụng đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc hư hại nào của bất kỳ dữ liệu nào như vậy, và người sử dụng bây giờ từ chối mọi quyền kiện cáo đối với chúng tôi phát sinh từ bất kỳ thiệt hại hoặc hỏng hóc nào của dữ liệu đó.

9. GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Việc truy cập Trang web, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến đều được coi là giao tiếp điện tử. Người sử dụng đồng ý nhận các hình thức giao dịch điện tử, và người sử dụng đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các giao tiếp khác mà chúng tôi cung cấp cho người sử dụng qua giao tiếp điện tử, qua email và trên Trang web đều đáp ứng yêu cầu pháp lý rằng các giao tiếp đó phải được thực hiện bằng văn bản.

NGƯỜI SỬ DỤNG BÂY GIỜ ĐỒNG Ý SỬ DỤNG CHỮ KÝ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ CÁC HỒ SƠ ĐỂ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ, VÀ ĐỒNG Ý VIỆC CUNG CẤP CÁC THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ CÁC HỒ SƠ VỀ GIAO DỊCH ĐƯỢC KHỞI TẠO HOẶC HOÀN THÀNH BỞI CHÚNG TÔI HOẶC QUA TRANG WEB.

10. LIÊN HỆ

Để giải quyết khiếu nại về Trang web hoặc nhận thông tin thêm về việc sử dụng Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: 
 • Trụ sở chính: 2995 Baseline Road, Suite 306, Boulder, CO, United States
 • Văn phòng Việt Nam: Tầng 3, Toà nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
 • Hotline: (+84) 024 3221 2268 hoặc (+84) 333 775 337
 • Email: frenzcare@earable.ai