placeholder.example.com, trình giữ chỗ, TRỰC TIẾP, trình giữ chỗ