Đặt hàng trước ngay bây giờ để trở thành một trong những người đầu tiên nhận được FRENZ™ vào đầu năm 2023.

11,760,000 VND cho một FRENZ™ Brainband cùng với quyền truy cập ứng dụng di động FRENZ™ trọn đời. 

Số lượng có hạn